DEBRA GROUP

05/04/2017

Persbericht

Exportslachthuis Tielt terug actief op donderdag 6 april

Het bedrijf is verheugd met de tweede kans die ze krijgt en wil zo snel mogelijk het verloren vertrouwen herwinnen

Na een week van intense dialoog met de overheid en andere bevoegde instanties, heerst er niet langer onzekerheid bij Exportslachthuis Tielt en Debra-Group. De werknemers zijn opgelucht en uitermate blij met de tweede kans die ze krijgen.

Met de constructieve input van de dienst Dierenwelzijn en het kabinet van Minister Weyts ligt er nu een actieplan voor dat trendsettend zal zijn voor de sector. Morgen 6 april start het slachthuis alvast op halve capaciteit.

Volgende nieuwe maatregelen zijn morgen reeds van kracht:

Daarnaast voorziet het actieplan nog in tal van maatregelen die in de komende weken zullen worden toegepast zoals overleg met de vakbonden om het arbeidsreglement uit te breiden met nultolerantie op het vlak van Dierenwelzijn en een continue verfijning van de processen en procedures aan de hand van de periodieke evaluaties van de Thomas More Hogeschool. Ook zal het aantal AWO’s zo snel mogelijk opgetrokken worden tot 3. Dit proces werd trouwens reeds in oktober 2016 opgestart. Verder is het slachthuis vragende partij voor een voltijds ambtenaar Dierenwelzijn.

Het is nu aan ons om iedereen ervan te overtuigen dat het anders en beter kan. We hebben fouten gemaakt en zullen er alles aan doen om het vertrouwen te herstellen.

De directie wenst in het bijzonder de vakbonden, de medewerkers en de lokale overheden te danken voor hun steun.

Voor meer informatie:

Thomas De Roover – De Brauwer, CEO GSM : + 32 494 44 07 67 Email : tdrdb@debra.be

Debra-Group is een familiebedrijf met bijna 100 jaar geschiedenis en is doorheen de jaren geëvolueerd tot een modern bedrijf dat veel geïnvesteerd heeft in de voortdurende modernisering van het slachtproces en het welzijn van varkens in en rond het bedrijf. Debra-Group is met gemiddeld 35.000 varkens per week één van de grootste varkensslachthuizen in België en telt 350 medewerkers.


24/03/2017

Persbericht

Bijkomende maatregelen binnen Exportslachthuis Tielt

Het bedrijf en zijn 350 werknemers beroepen zich op het recht en de kans om te werken volgens de bestaande sector procedures en is vragende partij om dit 24/7 onder camera toezicht te doen

Exportslachthuis Tielt, dat deel uitmaakt van de Debra-Group, stelt vast dat de toon van de actoren in het publieke debat op dit moment ver weg staat van alle realiteit.

Op dit moment wordt het slachthuis gegijzeld door een stemmingmakerij en liggen er 350 directe jobs en nog veel meer indirect mensenleed in de weegschaal.

De directie herhaalt bijzonder geschokt te zijn door de inhoud van de gemonteerde Animal Rights reportage en heeft onmiddellijk acties genomen om ervoor te zorgen dat de procedures gevolgd worden.

De directie ontkent de beelden niet, herhaalt dat het niet had mogen gebeuren en dat dit losstaande en geïsoleerde feiten zijn. Zij verontschuldigt zich en vraagt een eerlijke kans om haar activiteiten verder te zetten volgens de in de sector geldende voorschriften.

Sinds 23/03 werden volgende acties genomen:

Het bedrijf heeft steeds gewerkt onder volledig toezicht van overheden en klanten. Dit toezicht bestaat uit:

De directie erkent de geïsoleerde fouten die zijn gemaakt en vraagt als goede huisvader de kans om deze recht te zetten. Op dit moment wordt het slachthuis gegijzeld door een stemmingmakerij die, indien de ratio niet de bovenhand haalt, naast dierenleed ook veel mensenleed zal veroorzaken voor mensen die hun job met ethiek en overtuiging doen.

De directie blijft permanent in dialoog met de klanten, de beroepsfederatie en de bevoegde instanties. Als de bevoegde instanties van oordeel zijn dat er fouten werden gemaakt, dan zal het bedrijf haar verantwoordelijkheid nemen. De directie dringt aan op een diepgaand en breed onderzoek, niet alleen naar haar activiteiten, maar ook bij andere partijen die eventueel fouten zouden hebben gemaakt. Voor meer informatie:


Thomas De Roover – De Brauwer, CEO GSM : + 32 494 44 07 67 Email : tdrdb@debra.be

Debra-Group is een familiebedrijf met bijna 100 jaar geschiedenis en is doorheen de jaren geëvolueerd tot een modern bedrijf dat veel geïnvesteerd heeft in de voortdurende modernisering van het slachtproces en het welzijn van varkens in en rond het bedrijf. Debra-Group is met gemiddeld 35.000 varkens per week één van de grootste varkensslachthuizen in België en telt 350 medewerkers. Deze informatie en de updates zijn ook te raadplegen op: www.debra-group.com


23/03/2017

Persbericht : Reactie op reportage ‘Animal Rights’

Exportslachthuis Tielt, dat deel uitmaakt van de Debra-Group, werd gisteren in kennis gesteld van een ‘undercover’ reportage die werd gemaakt in haar slachthuis. In deze reportage worden een aantal procedure-inbreuken gefilmd en samengevoegd tot één reportage. De beelden werden met een verborgen camera gemaakt over een periode van anderhalve maand. Deze werkwijze levert een massa beeldmateriaal op, die uiteindelijk leidt tot een reportage waardoor de kijker het gevoel krijgt dat dit courante praktijk zou zijn. Dit is het niet. De gespecialiseerde permanente externe controle zou dit niet toelaten.

De directie van Debra-Group wenst te benadrukken bijzonder geschokt te zijn door de inhoud van deze beelden en de inbreuken op de procedures.

Debra-Group is een familiebedrijf met bijna 100 jaar geschiedenis en is doorheen de jaren geëvolueerd tot een modern bedrijf dat veel geïnvesteerd heeft in de voortdurende modernisering van het slachtproces en het welzijn van varkens in en rond het bedrijf. Debra-Group is één van de grootste varkensslachthuizen in België en telt 350 medewerkers.

Feiten en wettelijk kader:

Debra-Group neemt deze feiten bijzonder ernstig. Het kan niet dat de grote inspanningen die gedaan worden door het slachthuis op het vlak van dierenwelzijn teniet gedaan worden door het onverantwoord gedrag van enkele werknemers en externen.

Ondanks het feit dat er reeds vele camera’s aanwezig zijn (met medeweten van de werknemers) die de kwaliteit van het proces moeten bewaken, stelt de directie vast dat enkele werknemers de procedures toch nog met de voeten treden.

Op basis van de beelden werd een intern onderzoek opgestart en werden de betrokken instanties ingelicht. Deze voormiddag hebben het FAVV en de dienst Dierenwelzijn het bedrijf aan een controle onderworpen. De directie blijft permanent in dialoog met de klanten, de beroepsfederatie en de bevoegde instanties.

Deze ochtend heeft de directie het personeel toegesproken en op hun verantwoordelijkheden gewezen. Voor alles zijn procedures en die moeten gevolgd worden. Alle medewerkers en alle externen die betrokken zijn bij de slachtketen krijgen meermaals opleiding in dierenwelzijn.

Tegelijk werd van een steekproefsgewijze kwaliteitsmonitoring overgeschakeld op een permanente kwaliteitsmonitoring in de desbetreffende zones van het slachthuis.

De directie zal investeren in bijkomende opleiding alsook bijkomende camera’s om het proces inzake dierenwelzijn maximaal te waarborgen. Tot slot zal het aantal Animal Welfare Officers in het bedrijf opgetrokken worden van 1 persoon naar 3.

De inbreuken zullen worden opgelijst en de directie zal de gepaste maatregelen nemen.

 

Voor meer informatie:  

Thomas De Roover – De Brauwer, CEO
GSM : + 32 494 44 07 67
Email : tdrdb@debra.be